REGULAMENTUL
pentru stabilirea criteriilor si a procedurilor de conferire si retragere a titlului de ,,Cetatean de onoare al Orașului Frasin,,

Art.1 (1) Titlul de ,,Cetatean de Onoare al orasului Frasin,, reprezinta cea mai inalta distinctie ce poate fi conferita unei persoane de catre Consiliul local.
(2) Titlul de ,,Cetatean de Onoare al orasului Frasin,,denumit in continuare titlu are caracter onorific, este personal, netransmisibil si are valabilitate nedeterminata.
(3)Titlul se confera in timpul vietii persoanei in cauza sau post-mortem si nu este conditionat de cetatenie, nationalitate, domiciliu, sex, religie sau apartenenta politica.
(4) Insemnele corespunzatoare titlului sunt :
a)Diploma,,Cetatean de Onoare al orasului Frasin,, ;
b) Medalia,, Cetatean de Onoare al orasului Frasin ,, ;
c) Insigna de ,,Cetatean de onoare al orasului Frasin,, .
(5) Modelul diplomei,al medaliei si al insignei sunt prevazute in anexele nr.1 si nr.2 la prezentul Regulament .
Art.2 (1) Titlul poate fi conferit :

 1. cetatenilor care au contribuit in mod deosebit la dezvolatrea orasului sau care au dobandit o recunoastere notorie a activitatii lor pe plan local, judetean, national sau international ;
 2. personalitatilor consacrate ale vietii publice, cultural artistice, stiintifice, economice, sociale, religioase, sportive si politice din Romania ale caror legaturi constante cu orasul Frasin constituie o onoare pentru cetatenii orasului ;
 3. personalitatilor consacrate ale vietii publice, cultural artistice, stiintifice, economice, sociale, religioase, sportive si politice internationale care dovedesc un interes constant si au contribuit in mod vizibil la propasirea orasului Frasin ;
 4. persoanelor care, prin actiunile lor au preintampinat producerea de evenimente deosebit de grave sau, prin sacrificiul lor, au salvat vietile si bunurile concetatenilor lor ;

(2) Nominalizarea personalitatilor carora urmeaza sa le fie conferit titlul conform procedurii reglementate in prezenta hotarare poate fi facuta de orice persoana fizica sau juridica .
(3) Propunerea de nominalizare va fi insotita de o prezentare a principalelor argumente de sustinere a conferirii titlului.
Art.3 Titlul nu poate fi conferit persoanelorr care se gasesc in vreuna din urmatoarele situatii :

 1. au fost condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru unele fapte penale ;
 2. la data declansarii procedurilor necesare conferirii titlului sunt urmarite penal, se afla in curs de judecata pentru faptele penale intentionate sau sunt implicate in alte pricini administrative sau judecatoresti, de natura a leza onoarea conferirii titlului ;
 3. la data declansarii procedurilor necesare conferirii titlului s-a facut dovada, in conditiile legii,ca persoana propusa a desfasurat activitati de politie politica sau a fost agent ori colaborator al securitatii, ca politie politica ;

Art.4 Procedura prealabila initierii proiectului de hotarare privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al orasului Frasin consta in :

 1. prezentarea propunerilor de nominalizare, inregistrarea acestora si transmiterea lor Comitetului Consultativ ;
 2. Comitetul Consultativ este format din :
  1. presedintii Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Frasin ;
  2. un reprezentant al societatii civile, personalitate recunoscuta in domeniul in care s-a remarcat persoana nominalizata.Desemnarea persoanei se va face la propunerea celor 3 presedinti si va fi consemnata  in procesul – verbal al primei sedinte a Comitetului ;
 3. emiterea dispozitiei de catre primarul orasului Frasin pentru constituirea Comitetului Consultativ ;
 4. Comitetul Consultativ se reuneste in maximum 5 zile de la primirea propunerilor de nominalizare prin grija presedintelui Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si protectie sociala si va intreprinde urmatoarele masuri :
  1. analizarea propunerii de nominalizare ;
  2. solicitarea de noi documente apreciate ca fiind necesare fundamentarii propunerii ;
  3. intocmirea unei scrisori de recomandare in care se vor detalia argumentele care sustin propunerea de conferire a titlului ori de respingere a propunerii analizate ;
  4. propunerea formulata in scrisoarea de recomandare va fi adoptata cu votul a 2/3 din numarul membrilor desemnati ai Comitetului Consultativ ;
 5. prezentarea scrisorii de recomandare primarului orasului Frasin care va proceda, dupa caz la initierea proiectului de hotarare in situatia in care se sustine conferirea titlului sau la clasarea propunerii,in situatia respingerii acesteia de catre Comitetul Consultativ ;

Art.5 (1) Dupa parcurgerea procedurii prealabile la art.4, primarul, viceprimarul sau cel putin 1/3 din numarul consilierilor locali in functie suspune spre dezbatere si adoptare intr-o sedinta extraordinara sau ordinara a Consiliului Local al orasului Frasin proiectul de hotarare privind conferirea titlului.
(2) Hotararea de conferire a titlului se adopta prin votul deschis al majoritatii consilierilor locali in functie .
(3) Propunerile respinse de catre Consiliul Local al orasului Frasin nu pot fi reanalizate decat o singura data, dupa trecerea unui termen de doi ani de la respingere si sub conditia mentinerii sau imbogatirii motivelor care au stat la baza formularii propunerii initiale.
(4) Propunerea privind conferirea titlului aceleiasi persoane nu poate fi luata in discutia Consiliului Local al orasului Frasin decat de maxim doua ori pe durata aceluiasi mandat.
Art.6 Conferirea titlului are loc  in cadrul ceremoniilor sau actiunilor organizate la nivelul orasului Frasin sau in situatii speciale, ocazie cu care poate fi oferit un astfel de titlu.
Art.7   (1) Titlul se inmaneaza persoanei careia i-a fost conferit sau unui membru al familiei acesteia, de catre primarul orasului Frasin.
(2) In cazul conferirii post-mortem a titlului insemnele acestuia vor fi inmanate unui membru al familiei sau dupa caz, institutiei, fundatiei, asociatiei, etc, care poarta numele respectivei personalitati.
Art.8 (1) Detinatorii titlului aflati in viata au urmatoarele drepturi cu caracter nepatrimonial :

 1. dreptul de a participa la toate manifestarile si actiunile publice semnificative organizate sub egida Consiliului Local al orasului Frasin sau la care acesta este co-organizator ;
 2. dreptul de a participa la intalniri cu organizatiile internationale din care Consiliul Local al orasului Frasin face parte ;
 3. dreptul de a sustine interesele orasului Frasin in cadrul relatiilor sau raporturilor administrative interne si internationale .

(2) Drepturile prevazute la aliniatul precedent inceteaza in una din urmatoarele situatii :
a) decesul titularului ;
b) retragerea titlului ;
Art.9 (1) Titlul se retrage la propunerea primarului, viceprimarului sau a cel putin 1/3 din numarul consilierilor in functie, adoptata cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, in una din urmatoarele situatii :

 1. a intervenit unul din motivele prevazute la art.3 din prezentul Regulament ;
 2. persoana careia i-a fost conferit titlul a produs prejudicii de imagine sau de alta natura orasului Frasin, locuitorilor sai sau tarii ;

(2) Procedura retragerii titlului respecta principiului simetriei reglementarii procedurii de conferire.
(3) Pe durata dezbaterii dezbaterii publice, pana la adopatrea hotararii de retragere se suspenda exercitiul drepturilor prevazute la art.8 din prezenta hotarare.
Art.10 (1) Laureatii titlului se legitimeaza si fac dovada conferirii acestuia cu un incris denumit ,,Brevet,,, semnat de primarul orasului Frasin.
(2) Brevetul are imprimat , pe suprafata sa stema Romaniei si stema orasului Frasin si are inscris titlul ,,Cetatean de Onoare al orasului Frasin,, , prenumele si numele posesorului ori pseudonimul sub care s-a consacrat ca personalitate, semnatura si parafa primarului orasului Frasin.
(3) Modelul brevetului este prevazut in anexa nr.3 la prezentul Regulament.
Art.11 Brevetul ramane, dupa deces, in posesia mostenitorilor legali, fara ca acestia sa uzeze de dreptul de a-l purta sau de prerogativele conferite prin acesta.
Art.12 Anexele 1-3 fac parte integranta din prezentul Regulament