Informatii in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

PORTAL LEGISLATIV


LEGE 544 12/10/2001

HG 123 07/02/2002


1. Anexa nr.1 – Lista cuprinzând documentele de interes public, care se pun la dispoziţie din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

2. Anexa nr.2 – Lista cuprinzând documentele produse şi/sau gestionate de Primăria Orașului şi Consiliul Local Frasin care constituie informaţii de interes public, altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu, conform art. 7 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

3. Anexa nr. 3 – Lista documentelor exceptate de la liberul acces la informațiile de interes public


Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public în baza legii 544/2001: Furnică Loredana – telefon 0230 235 334.Conform art.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze un buletin informativ care cuprinde informatii de interes public:a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.Informaţia de interes public reprezinta –  Orice informaţie produsă sau gestionată de instituţiile sau autorităţile publice.De ce aveţi nevoie de acest drept ?
Pentru că:
–  plătiţi taxe şi impozite statului;
–  sunteţi responsabil şi vreţi să ştiţi cum este gestionat banul public;
–  cei pe care i-aţi ales trebuie să îşi respecte promisiunile;
–  funcţionarii din instituţiile publice sunt în slujba dumneavoastră;
–  administraţia publică este o institutie transparentă;
–  este dreptul dumneavoastra.Reglementările de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public:
–  Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, articolul 19: „Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei şi a expresiei; acest drept include libertatea de a susţine opinii fără nici o interferenţă şi de a căuta, primi şi răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.”
–  Constituţia României, articolul 31 : „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit… Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal”.
–  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
–  Norme metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001Importantă pentru România a Legii privind accesul la informaţiile de interes public:
–  este un pas major în consolidarea democraţiei şi în reforma administraţiei publice;
–  instituţionalizează transparenta în relaţiile dintre cetăţean şi autorităţile şi instituţiile publice;
se va produce o schimbare de mentalitate în relaţia dintre cetăţean şi funcţionari publici;
accesul la informaţiile publice va reprezenta – regula, iar limitarea accesului – excepţia.Informatii exceptate de la accesul liber conform Legii 544/2001:
–  informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate;
–  informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele ce privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate;
–  informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale;
–  informaţiile cu privire la datele personale, dacă accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
–  informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau un interes legitim al unei persoane;
–  informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricărei dintre părţile implicate în proces;
– informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.Informaţii furnizate din oficiu – sunt acele informaţii pe care instituţiile şi autorităţile publice sunt obligate să le faca publice fără a exista o solicitare în acest sens. Informaţiile din oficiu sunt disponibile la Sediul Primariei orasului Frasin, în mijloacele de informare în masă, precum şi pe pagina web a primăriei.Informaţiile furnizate la cerere le puteti obtine in urmatoarele moduri:
–  verbal, adresându-vă Primăriei orasului Frasin. În cazul în care este disponibilă, informaţia solicitată va fi furnizată pe loc. Dacă nu este posibil acest lucru, veţi fi îndrumat să depuneţi o solicitare în scris.
–  in scris, cererile pot fi pe suport de hârtie sau electronic prin e-mail. Ele vor fi înregistrate şi veţi primi o recipisă conţinând data şi numărul de înregistrare a cererii. Primaria vă va pune la dispoziţie un formular tip de solicitare a informaţiilor de interes publicCosturile accesului la informaţie:
Accesul la informaţiile de interes public este gratuit. Nu trebuie să platiţi pentru serviciile de căutare şi identificare a informaţiei solicitate doar, în cazul în care solicitaţi copii după documente oficiale, trebuie să suportaţi contravaloarea serviciilor de copierePerioada de timp in care veţi primi răspunsul la solicitarea dumneavoastră:
–  Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a vă răspunde în scris la solicitare în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii.
–  În cazul în care durata necesară pentru identificarea informaţiei solicitate depăşeşte acest termen, solicitantul va primi răspunsul în cel mult 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii şi va fi înştiinţat despre acest fapt în cel mult 10 zile.
–  Dacă informaţia pe care o solicitaţi este considerată a fi o informaţie exceptată de la liberul acces, în cel mult 5 zile lucrătoare veţi fi înştiinţat în scris despre acest fapt.  

HOTĂRÂRE nr. 478 din 6 iulie 2016

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002