Autorizatii de constructie/desfiintare

Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare

(se vor depune în dublu exemplar din care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului)

  • cererea – tip (F.8 – CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare)
  • copie după buletin/carte de identitate sau certificat de înregistrare firmă – după caz
  • certificatul de urbanism în copie;
  • dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată. sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
  • documentaţia tehnică – D.T.;
  • avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
  • studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanţă energetică a clădirii, pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri şi/sau pentru lucrări de renovare majoră, precum şi studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, în cazurile prevăzute de legislaţia privind performanţa energetică a clădirilor şi în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabileşte că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional, economic şi al mediului înco njurător, solicitate prin certificatul de urbanism, în condiţiile legii, un exemplar.
  • documentul de plată a taxei de eliberare a autorizaţiei (copie)
  • documentul de plată a cotelor din valoarea lucrărilor autorizate în contul Inspectoratului de Stat în Construcţii (copie)

În cazul emiterii autorizaţiei de desfiinţare se va prezenta și Certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).

În cazul în care se solicită şi autorizarea organizării executării lucrărilor solicitantul are obligaţia de a prezenta, pe lângă documentaţia tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de bază (D.T.A.C.), documentaţia tehnică – D.T. pentru organizarea executării lucrărilor (D.T.O.E.) – piese scrise şi desenate – împreună cu avizele specifice aferente (aviz circulaţie, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate şi altele asemenea, după caz), în două exemplare

Lista Autorizațiilor de construire 2023

Lista Autorizațiilor de construire 2022

TAXE SPECIFICE ȘI MOD DE CALCUL TAXĂ ELIBERARE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

Documente ISC